Төлбөрт шинжилгээний үнэ тариф

"Хэмжил зүйн ажил үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ"

Температурын

хэмжил

Ус цаг уур орчны шинжилгээний термометр

 • Эсэргүүцлийн (-50 - +60)0C - 30000₮
 • Тоон заалттай термометр - 30000₮ 

Чийгшлийн

хэмжил

Ус цаг уур орчны шинжилгээний харьцангуй чийг хэмжигч

 • Чийгшлийн мэдрэгч - 180000
 • ggrg

Даралтын

хэмжил

Ус цаг уур орчны шинжилгээний         барометр

 • Электрон барометр  (600-1100) гПа - 183900
 • Анериод барометр (600-1080) гПа - 79300


"Орчны хяналт шинжилгээний ажил үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ"

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ

 • Хүхэрлэг хий - 12000₮
 • Азотын давхар исэл - 12500

Усны чанарын хяналт шинжилгээ

 • Ерөнхий химийн шинжилгээ - 60500
 • Бохир усны шинжилгээ - 68500

Хөрсний чанарын хяналт шинжилгээ

 • Агрохимийн үзүүлэлтүүд - 68500
 • Хүнд металл 8 үзүүлэлтээр - 45000