Төлбөрт шинжилгээний үнэ тариф

"Хэмжил зүйн ажил үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ"

Температурын

хэмжил

Ус цаг уур орчны шинжилгээний термометр

 • Эсэргүүцлийн (-50 - +60)0C - 28000₮
 • Тоон заалттай термометр - 28000₮ 

Чийгшлийн

хэмжил

Ус цаг уур орчны шинжилгээний харьцангуй чийг хэмжигч

 • Чийгшлийн мэдрэгч - 28000
 • Үсэн гигрометр - 22200

Даралтын

хэмжил

Ус цаг уур орчны шинжилгээний         барометр

 • Электрон барометр  (600-1100) гПа - 61300
 • Анериод барометр (600-1080) гПа - 59900


"Орчны хяналт шинжилгээний ажил үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ"

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ

 • Хүхэрлэг хий - 9000₮
 • Азотын давхар исэл - 9500

Усны чанарын хяналт шинжилгээ

 • Ерөнхий химийн шинжилгээ - 50000
 • Бохир усны шинжилгээ - 54500

Хөрсний чанарын хяналт шинжилгээ

 • Агрохимийн үзүүлэлтүүд - 56900
 • Хүнд металл 8 үзүүлэлтээр - 36000