ХЭМЖИЛ ЗҮЙ

Хэмжилзүйн лаборатори нь хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах, цаг уурын сүлжээнд ашиглагдаж байгаа  тоног төхөөрөмжийн ашиглалт хамгаалалтын талаарх арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хэмжих хэрэгслийг шалган баталгаажуулах нэгдсэн төлөвлөгөөг гаргах  хэрэгжүүлэх, хэмжих хэрэгсэл шалгах аргачлалыг бий болгох шинэ арга аргачлалуудыг судлаж нэвтрүүлэх зорилтын дор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Шалгалт тохируулга, нэгж дамжуулалтын үйл явц

Ашиглаж байгаа эталон хэмжих хэрэгслийг улсын болон олон улсын, бүсийн харьцуулалтад хамруулах, ажлын байрны шалгалтын нөхцөл шаардлагыг хангаж, эталон хэмжих хэрэгсэл, сорилтын тоног төхөөрөмжид тохируулга хийх, цаг уурын шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмжийн агаарын даралт, температур, чийг, нарны цацраг, хур тунадас хэмжигчид шалгалт, тохируулга баталгаажуулалт хийдэг.

Тоног төхөөрөмж

Даралтын хэмжлийн багаж, төхөөрөмж

БОП-1М Барометр
Measurement  range      5-1100hPa
Accuracy                        ±0.05hPa
Resolution     0.01hPa

Barometric Chamber
Measurement range – 500-1100hPa

PTB-220


Чийгийн хэмжлийн багаж, төхөөрөмж

HMK15 Humidity Calibrator

Operating temperature range +0 … +50 °C

Humidity chamber

Humidity Range 20 % – 98 % RH

HMP45D

Measuring range:

RH: 0.8 to 100 %RH
Temperature: -40…+60 °C

Portable Relative Humidity/Temperature Calibrator

Measurement range:    

RH: 5 to 95% RH @ 10 to 50°C
Dew/Frost Point: -40 to 60°C

PTB330TS

Даралт, чийг, температур хэмжигч зөөврийн эталон төхөөрөмж


Температурын хэмжлийн багаж, төхөөрөмж

TTI-22 Temperature indicator

Measurement  range      -250 … 960 °C
Resolution     0.001 °C

HJ6A термостат

Measurement  range      -60 … +80 °C


Нарны цацрагийн хэмжлийн багаж төхөөрөмж

Traceability to WRR< 0.1%
Rangeup to 1400 W.m-2 (or custom design available)
Operating temperature range-25°C to +50°C
Field-of-view (full angle)
Slope angle
Dimensions80 x 80 x 230 mm
Mass2.15 kg


Усны урсгалын хурд хэмжлийн багаж төхөөрөмж

LS25-3A
Measurement range 0.04 … 10 mps
Counter
ГР-21
Measurement range 0.04 … 10 mps

Measuring range                0,1 … 5 mps

Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгыг үйлдэхдээ ус цаг уур, орчны шинжилгээний хэмжих хэрэгсэлд засвар, шалгалт тохируулга хийх журам, тухайн хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга хийх улсын стандартуудыг мөрдөн ажиллаж байна.

Цаг уурын автомат станцын ажиглалтын сүлжээ