Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Байгаль орчны шинжилгээ

Байгаль орчны бохирдлын хяналт шинжилгээнийн ажлыг гүйцэтгэх, арга зүйн удирдлагаар хангах, чанарын хяналт, чанарын баталгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Хэмжил зүй

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах, цаг уурын багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хамгаалалтын талаар арга зүйн зөвлөгөө өгөх, шалгах аргачлалыг бий болгох

Эрхэм зорилго

Монгол орны гадаргын ус, хот суурин газрын агаар, хөрсний чанар, цацрагийн түвшний өөрчлөлтийг байнга шинжлэн судлах, орчны бохирдлын эх үүсвэрүүдэд хяналт тавих, байгаль орчны хяналт шинжилгээний сүлжээг арга зүйн удирдлагаар хангах, орчны төлөв байдлын үнэн бодитой мэдээллээр төр засгийн байгууллага, нийгмийн хэрэгцээг хангахад оршдог.

Мэдээлэл

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Хувь хүний орлогын албан татварын /ХХОАТ/ хөнгөлөлт, буцаан олголтын материалыг энэ сарын 1-нээс авч эхэллээ. Албан татвар төлөгч иргэн Хувь хүний орлогын албан татварын тайланг 2022 оны хоёрдугаар сарын 15-ны өдрийн дотор гаргаж, харьяа татварын албанд Read more…